เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมาของสถาบันการเรียนรู้พังงาแห่งความสุข

จากบทเรียนร่วมขับเคลื่อนมายาวนานกว่า 10 ปี กระบวนการประชาชน  ประชาสังคม และภาคส่วนต่างๆของสังคมต้องทำความเข้าใจให้เป็นไปในทางที่สอดคล้องกัน เพื่อการขับเคลื่อนและดำเนินการที่เป็นธรรมชาติ และหลากหลาย แต่ไปในทิศทางใหญ่เป้าหมายเดียวกัน คือ การร่วมสร้างสังคมให้เป็นสังคมแห่งความสุขร่วมกัน 

การสร้างเป้าหมายร่วมกันคือ “พังงาแห่งความสุข” ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ปฏิบัติการระดับชุมชน  ตำบล เป็นยุทธวิธีที่สำคัญในการสร้างพลังประชาชน  การขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ ด้วยการ  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการรวมตัว ร่วมคิด ร่วมทำ ในทุกเรื่อง ทุกพื้นที่ทุกเครือข่ายประเด็น เพื่อให้เกิดรูปธรรมและขยายไปสู่พื้นที่อื่นไปพร้อมๆกันอย่างกว้างขวางและหลากหลายรูปแบบ

ด้วยความร่วมมือระหว่างสมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข และคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงได้จัดตั้ง ‘สถาบันเรียนรู้การพัฒนาพังงาแห่งความสุข’ ให้เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 เพื่อเปิดพื้นที่การสื่อสารและถ่ายทอดกระบวนการพัฒนาการทำงานในพื้นที่จังหวัดพังงาให้กับบุคคลภายนอก และสังคมทั่วไป ทั้งยังสามารถบริหารจัดการตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนของการพัฒนาชุมชนต่อไป

คณะทำงาน

ที่ปรึกษาสถาบันการเรียนรู้พังงาแห่งความสุข

 • ไมตรี จงไกรจักร์  นายกสมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข
 • ดร.กิตติ คงตุก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะผู้บริหาร

 • ชาตรี มูลสาร ผู้อำนวยการ
 • กำธร ขันธรรม ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ภาคีเครือข่าย

 • โครงการผู้นำแห่งอนาคต
 • คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
 • มูลนิธิชุมชนไท
 • พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา
 • หอการค้าจังหวัดพังงา
 • สำนักงานจังหวัดพังงา
 • วัฒนธรรมจังหวัดพังงา