หน้าแรก

สถาบันการเรียนรู้พังงาแห่งความสุข

PHANG-NGA of HAPPINESS LEARNING INSTITUTE

หลักสูตรอบรม

หลักสูตรอบรมออนไลน์

  • LF-010 การจัดสรรทรัพย์เพื่อแบ่งปันสุข: กรณีศึกษารมณีย์
  • LF-011 การวางแผนภัยพิบัติด้วยชุมชน: กรณีศึกษาบ้านน้ำเค็ม
  • LF-012 การจัดสรรทรัพยากรสู่ความสุขร่วมของคนในชุมชน: กรณีศึกษาเกาะยาวน้อย
  • LF-013 การสร้างสุขภาพดีด้วยวิถีชุมชน: กรณีศึกษาโคกเจริญ
  • LF-014 รวมคนสร้างเมืองพังงาแห่งความสุข
  • LF-015 การเข้าใจพหุวัฒนธรรมสร้างพลเมืองโลก: กรณีศึกษามอแกลนทับตะวัน

สถาบันการเรียนรู้พังงาแห่งความสุข เลขที่ 45/61หมู่ที่ 3 ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000 โทรศัพท์ 076-413389, 080-5349930 และ 080-1649356 อีเมล phangnga.happiness@gmail.com