หลักสูตรอบรมออนไลน์

การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นหลักการสำคัญประการหนึ่งที่จะสร้างพลเมืองตื่นรู้ (active citizen) และสร้างสังคมสุขภาวะทางปัญญาที่เป็นเป้าหมายหลักของการพัฒนาประเทศไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนร่วมกันของคนในสังคม สถาบันการเรียนรู้พังงาแห่งความสุข ร่วมกับ โครงการผู้นำแห่งอนาคต คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดทำหลักสูตรอบรมออนไลน์ ตามจุดประสงค์หลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันฯ บนแพลตฟอร์มการเรียนรู้ ธรรมศาสตร์ ตลาดวิชา (gennext academy) ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่สนใจได้เข้ามาศึกษาจากที่ใดก็ได้ ในเวลาใดก็ได้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการดำเนินการด้านการพัฒนาภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดพังงา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ต้อนรับท่านผู้เรียนที่สนใจในการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงกับทางสถาบันการเรียนรู้พังงาแห่งความสุขต่อไป

ขั้นตอนการลงทะเบียน

Hangout All

ดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียน

หลักสูตรที่เปิดให้ลงทะเบียน

  • LF-014 รวมคนสร้างเมืองพังงาแห่งความสุข
  • LF-010 การจัดสรรทรัพย์เพื่อแบ่งปันสุข: กรณีศึกษารมณีย์
  • LF-011 การวางแผนภัยพิบัติด้วยชุมชน: กรณีศึกษาบ้านน้ำเค็ม
  • LF-012 การจัดสรรทรัพยากรสู่ความสุขร่วมของคนในชุมชน: กรณีศึกษาเกาะยาวน้อย
  • LF-013 การสร้างสุขภาพดีด้วยวิถีชุมชน: กรณีศึกษาโคกเจริญ
  • LF-015 การเข้าใจพหุวัฒนธรรมสร้างพลเมืองโลก: กรณีศึกษามอแกลนทับตะวัน