หลักสูตรรวมคนสร้างเมือง สมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข

ภาพรวมหลักสูตร

การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนคือการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสามารถบริหารจัดการความต้องการของชุมชน ออกแบบแนวทางการใช้ทรัพยากรหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ สอดคล้องกับบริบทและยุคสมัย การเตรียมความพร้อมให้พลเมืองมีพื้นที่ทำงานร่วมกันภายใต้แนวคิดการนำร่วม เข้าใจหลักการคิดเชิงระบบ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลประวัติศาสตร์และต้นทุนทางสังคมเพื่อสร้างเป้าหมายและยุทธศาสตร์ที่เอื้อให้เกิดการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือกลไกสำคัญต่อการสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้ร่วมเรียนรู้เข้าใจขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมภายใต้แนวคิดการนำร่วมของสมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข
 2. เพื่อให้ผู้ร่วมเรียนรู้เข้าใจกระบวนการสร้างเมืองแห่งความสุขจากคนที่มีประสบการณ์ทำงานในพื้นที่จริงจนเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม
 3. เพื่อให้ผู้ร่วมเรียนรู้ได้แลกเปลี่ยนมุมมองการนำองค์ความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้สร้างเมืองแห่งความสุขในบริบทอื่นๆ
 4. เพื่อให้ผู้ร่วมเรียนรู้ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของตนเองในฐานะพลเมืองตื่นรู้ (active citizen)

เนื้อหาการเรียนรู้

รวมคน (collective action)

เรื่องเนื้อหาเป้าหมาย
รู้จักพังงาเมืองแห่งความสุขประวัติศาสตร์เมืองพังงาสี่ยุค
 • ยุคที่มุสลิมตั้งรกราก (เกาะ/ริมชายฝั่ง)
 • ยุคทำเหมืองแร่ดีบุก
 • ยุคทำเกษตรกรรม
 • ยุคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • เข้าใจความแตกต่างหลากหลายด้านวัฒนธรรม ศาสนา กลุ่มชาติพันธุ์อาชีพ
 4 ปัจจัยทำให้พังงาคือเมืองแห่งความสุข
 • ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม
 • วัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์
 • ปฏิสัมพันธ์อันดีของคนในชุมชน
 • ความมั่นคงของอาชีพและรายได้
 • ทุนทางสังคมและความเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ของเมืองพังงา
จากการกดทับทางจิตวิญญาณสู่การสร้างสรรค์แนวคิดพังงาแห่งความสุขขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในจังหวัดพังงา
 • สร้างเครือข่ายชาวบ้านที่เป็นสถานะหนึ่งของ องค์กร
 • สร้างเครือข่ายชาวบ้านที่เป็นตัวตนของชาวบ้านเอง
 • อุปสรรคในการขับเคลื่อนงานภาคประชาสังคม / ผลกระทบที่เกิดขึ้น
 • จิตวิญญาณที่ถูกกดทับและแนวทางการหาทางออก
 
 • สึนามิ ความรู้สึกร่วม และการทลายกำแพงทางความคิด
 • เข้าใจภูมิหลังและจุดเปลี่ยนทางความคิดที่นำไปสู่การสร้างวาทกรรมพังงาแห่งความสุข
 แนวคิดพังงาแห่งความสุข
 • ลดความคิดเชิงปฏิปักษ์เรื่องจังหวัดจัดการตนเองซึ่งมักแฝงนัยความไม่เป็นอันหนึ่งอัน เดียวกันระหว่างประชาชน หน่วยงานภาครัฐและธุรกิจ
 • ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมโดยตกอยู่ภายใต้แนวคิดองค์กรใดองค์กรหนึ่งไม่อาจนำมาซึ่งการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงได้
 • รับรู้ลำดับเหตุการณ์การระดมคนทั้งจากองค์กรที่เป็นทางการ (formal organization) และกลุ่มขนาดเล็กที่ มิได้เป็นทางการ (informal groups) มาสร้างเป้าหมายร่วมกันอย่างอิสระ
คนจริงทำจริงสุขจริงกลยุทธ์สร้างเครือข่ายคนทำงานขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืนอะไรคือ “คนจริง ทำจริง สุขจริง”
 • คนจริง (Active Citizen) หมายถึงคนที่มีความ มุ่งมั่น จริงจัง จริงใจ ทุ่มเท เสียสละ กัดไม่ปล่อย  
 • ทำจริง (Practical Model)  หมายถึง ทำงานโดยการใช้ชีวิตในพื้นที่จริง บนข้อมูลจริง จนรู้จริง จนเกิดองค์ความรู้ที่เป็นรูปธรรม 
 • สุขจริง (Happiness Guaranteed)  หมายถึง สุขที่จะได้ให้ สุขที่ได้รับ สุขที่ได้ดูแลทรัพยากร สุขที่เท่าเทียมและปลอดภัย สุขที่ได้กำหนดชีวิตตัวเองและดูแลความสุขให้อยู่ชั่วลูกหลาน
 • ทฤษฎีปฏิบัติการรวมหมู่ (collective action) โดยสร้างอัตลักษณ์ร่วม (collective identity) และความทรงจำร่วม (collective memories)
 • อธิบายเครือข่ายใยแมงมุมสมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข
 • เข้าใจเป้าหมายและวิธีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ผ่านการจัดงานสมัชชาพังงาแห่งความสุข

สร้างเมือง (social movement)

เรื่องเนื้อหาเป้าหมาย
กระบวนการค้นหาและพัฒนาคนเพื่อสร้างทีมที่พร้อมเรียนรู้
 • ค้นหาผู้นำธรรมชาติผู้พร้อมนำร่วมอย่างแท้จริง
 • คุณสมบัติผู้นำธรรมชาติในพื้นที่
 • มีสำนึกทางสังคม 
 • ซื่อสัตย์
 • เข้าใจการคิดเชิงระบบ
 • รู้จักตนเองและพร้อมที่จะเรียนรู้จากผู้อื่น
 • กัดไม่ปล่อย
 • เอื้อเฟื้อและจริงใจ
 • กล้าคิด กล้าตัดสินใจ
 • เข้าใจแนวทางการทาบทาม/คัดเลือกคนทำงานจากพื้นที่จริงผู้พร้อมทำงานภายใต้แนวคิดการนำร่วม 
 • ทุนมนุษย์ (Human Capital) ที่สมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุขมี 
 • การเคลื่อนตัวเข้าออกของคนทำงานจริงในแผนผังเครือข่ายใยแมงมุม
 • เข้าใจสัมพันธ์แนวราบระหว่างกลุ่มแกนนำกับคนทำงานในพื้นที่
 
 • ออกแบบและจัดกิจกรรมพัฒนาทีมงาน
 • ทักษะการฟัง/การจับประเด็น
 • การคิดเชิงระบบ
 • การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
 • วิทยากรมืออาชีพ
 • ทุนความรู้ (Knowledge Capital) ที่สมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุขมี 
 • องค์ความรู้ที่ภาคประชาสังคมต้องให้ความสำคัญในการสร้างทีมที่ยั่งยืน
 • เทคนิคการจัดกระบวนการพัฒนามนุษย์
 
 • บรรยากาศและวัฒนธรรมการนำร่วมขององค์กร
 • สร้างพื้นที่ปลอดภัยในการทำงาน
 • พื้นที่กลางเชิงกายภาพ (ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กร ชุมชน) ที่สามารถสร้างการมีส่วนร่วมได้ (เวียนประชุม) และความรู้สึกเป็น “ครอบครัวเดียวกัน”
 • ความเท่าเทียมกันของแต่ละประเด็นปัญหา
 • เสียงทุกเสียงต้องได้รับการได้ยิน
 • เชื่อมโยงแรงปรารถนาสร้างอนาคตพังงาแห่งความสุข
 • ไม่ยึดรูปแบบการใช้อำนาจแนวดิ่ง
 • ไม่มีการเลือกตั้ง 
 • แนวคิด “ระบบพี่เลี้ยง” คอยให้ความช่วยเหลือกันทั้งการทำงานและชีวิตความเป็นอยู่
 • เข้าใจรูปแบบความสัมพันธ์ของทีมงานที่ให้คุณค่าเรื่องความเป็น “ครอบครัวเดียวกัน” มิใช่แค่เพื่อนร่วมงาน
การสร้างฐานข้อมูลเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาเมือง
 • โครงการรัฐร่วมราษฎร์เดินหน้าพัฒนาสู่พังงาแห่งความสุข (ต้นกำเนิดการจัดการข้อมูลด้วยตัวเอง)
 • อุปสรรคในการขับเคลื่อนงานภาคประชาสังคม / ผลกระทบที่เกิดขึ้น
 
 • การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเรื่องความสุขความทุกข์
 • วิธีการเก็บรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์โดยภายประชาชน
 
 • การนำข้อมูลชุมชนมาสร้างยุทธศาสตร์พังงาแห่งความสุข 10 ประการ
 • กระบวนการสร้างยุทธศาสตร์พัฒนาเมืองอย่างมีส่วนร่วม

วิทยากรชุมชน

ไมตรี จงไกรจักร์ (บ่าว)

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

 • นายกสมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข
 • ผู้จัดการมูลนิธิชุมชนไท

ประสบการณ์ทำงาน

 • ประธานคณะกรรมการธนาคารชุมชนบ้านน้ำเค็ม
 • ผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ประสบภัยสึนามิ
 • ผู้ประสานงานเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง
  (คปสม.)
 • อดีตประธานสภาผู้ชมผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส
 • กรรมการ มูลนิธิชุมชนไท

การศึกษา

 • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

ชาตรี มูลสาร (จี้)

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

 • ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้พังงาแห่งความสุข
 • เลขานุการสมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข

ประสบการณ์ทำงาน

 • คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
 • ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดพังงา
 • เลขานุการร่วมภาคประชาชน คณะกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชน จังหวัดพังงา
 • ประธานคณะกรรมการพิจารณาโครงการภาคใต้

การศึกษา

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

กำธร ขันธรรม (น้อย)

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

 • ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสถาบันการเรียนรู้พังงาแห่งความสุข

ประสบการณ์ทำงาน

 • ประธานสภาองค์กรชุมชน ต.ตากแดด จ.พังงา
 • กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพังงา
 • ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
 • วิทยากรต้นแบบจังหวัด (ป.ป.ช.)
 • วิทยากรกระบวนการเสริมสร้างความเข็มแข็งชุมชน (ป.ป.ส.)

การศึกษา

 • รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต