หลักสูตรรวมคนสร้างเมือง สมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข

การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนคือการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสามารถบริหารจัดการความต้องการของชุมชน ออกแบบแนวทางการใช้ทรัพยากรหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ สอดคล้องกับบริบทและยุคสมัย

orasa

September 1, 2020