หลักสูตรบ้านน้ำเค็ม วางแผน ป้องกัน แก้ไข ภัยพิบัติด้วยชุมชน

ภาพรวมหลักสูตร

ภัยพิบัติส่วนใหญ่จะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงกับคน ชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ และความช่วยเหลือจากภาครัฐอาจจะล่าช้าและไม่ตอบโจทย์ความต้องการชุมชน รวมทั้งการบริหารจัดการทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการเกิดภัยพิบัติ เป็นสิ่งที่ต้องปรับให้เข้ากับแต่ละชุมชนไม่ใช่แผนแม่บทที่สามารถใช้ได้กับทุกที่ ดังนั้นการที่ชุมชนสามารถวิเคราะห์ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในชุมชนของตนเองได้ มีการวางแผนและสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติจะเป็นการป้องกันและลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งยังสามารถฟื้นฟูให้กลับมาเป็นปกติได้อย่างรวมเร็ว การได้เรียนรู้จากบทเรียนจริงที่เกิดเหตุขึ้นจริงในชุมชนซึ่งได้พัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบระดับโลกในการจัดการภัยพิบัติด้วยชุมชนอย่างเป็นระบบและยั่งยืน จะสามารถทำให้ได้มองเห็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมและแนวทางในการประยุกต์ในชุมชนอื่นๆ ได้ต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้ร่วมเรียนรู้เข้าใจความสูญเสียจากสึนามิที่นำไปสู่กระบวนการสร้างความตระหนักรู้เรื่องการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน
 2. เพื่อให้ผู้ร่วมเรียนรู้เข้าใจหลักการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการจัดการภัยพิบัติจากองค์กรนานาชาติกับบริบทพื้นที่บ้านน้ำเค็ม
 3. เพื่อให้ผู้ร่วมเรียนรู้เข้าใจกระบวนการวางแผนรับมือภัยพิบัติรูปแบบต่างๆอย่างมีส่วนรวม
 4. เพื่อให้ผู้ร่วมเรียนรู้ได้แลกเปลี่ยนมุมมองการนำองค์ความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้รับมือภัยพิบัติในชุมชนของตนเอง

เนื้อหาการเรียนรู้

เรื่องเนื้อหาเป้าหมาย
ความสูญเสียจากสึนามิที่นำไปสู่กระบวนการสร้างความตระหนักรู้เรื่องการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนสึนามิที่บ้านน้ำเค็ม: คลื่นที่ทำลายและสร้างสรรค์
 • ประวัติความเป็นมาของบ้านน้ำเค็ม
 • สิ่งที่เกิดขึ้นจากสึนามิ
 • สภาพทั่วไปในปัจจุบัน
 • เข้าใจข้อมูลทั่วไปของบ้านน้ำเค็ม สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากเกิดสึนามิ และสภาพในปัจจุบัน
 บทเรียนจากสึนามิ: พิบัติภัยที่ไม่รู้จัก
 • อนุสรณ์สถานสึนามิ: กำแพงทรงจำหลังเกลียวคลื่น
 • การมาถึงของคลื่นยักษ์ในวันฟ้าใส
 • ความสูญเสียและความสับสน
 • ศูนย์พักพิงชั่วคราว: การจัดการและการวางระบบ
 • กำเนิดศูนย์พักพิง: เอาส้วมมารวมคน
 • การจัดระบบศูนย์พักพิง: กติกาการอยู่ร่วมกัน
 • สภากาแฟชุมชนสายสัมพันธ์: ปรับทุกข์ เยียวยา มองไปข้างหน้า
 • เข้าใจความสูญเสียที่เกิดขึ้น และกระบวนการสร้างความตระหนักรู้เรื่องการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน
หลักการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการจัดการภัยพิบัติจากองค์กรนานาชาติกับบริบทพื้นที่บ้านน้ำเค็มการบูรณาการความรู้การจัดการภัยพิบัติ
 • การเข้ามาขององค์กรนานาชาติในการให้ความช่วยเหลือช่วงภัยพิบัติ
 • ถอดบทเรียนความรู้ที่ได้รับและการใช้กับบริบทจริงในพื้นที่
 • การพัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบการจัดการภัยพิบัติระดับโลก
 • เข้าใจหลักการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการจัดการภัยพิบัติจากองค์กรนานาชาติกับบริบทพื้นที่บ้านน้ำเค็ม
กระบวนการวางแผนรับมือภัยพิบัติรูปแบบต่างๆอย่างมีส่วนรวมการออกแบบแผนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติและความปลอดภัยชุมชน
 • แผนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ : จาก การเชื่อมโยงกองทุนอย่างเป็นระบบ
 • อาสาสมัคร : ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
 • เข้าใจกระบวนการวางแผนรับมือภัยพิบัติรูปแบบต่างๆอย่างมีส่วนรวม
 
 • ตัวอย่างผลลัพธ์: แผนการจัดการภัยพิบัติของบ้านน้ำเค็ม: ตัวอย่างจากชาวบ้านน้ำเค็มสู่ทุกชีวิตบนโลก
 • เข้าใจขั้นตอนและวิธีการจัดการภัยพิบัติของบ้านน้ำเค็ม
 
 • ตัวอย่างผลลัพธ์: การให้การช่วยเหลือในชุมชนต่างๆ: จากตัวเรา สู่ชุมชน จนถึงโลก
 • เข้าใจความสำคัญของการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามเกิดภัยพิบัติ
การประยุกต์ใช้ในการรับมือภัยพิบัติในชุมชนถอดบทเรียนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
 • บันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ หลักการสำคัญ
 • ความรู้สึกของตัวเองที่ได้เรียนรู้
 • เข้าใจถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ เนื้อหาสำคัญที่ได้รับ
 กิจกรรมกลุ่มการประยุกต์ใช้ในการรับมือภัยพิบัติในชุมชนของตนเอง
 • แบ่งกลุ่มหารือร่วมกันในการระบุภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในชุมชน
 • กำหนดแผนการจัดการภัยพิบัติของชุมชน
 • กำหนดแผนการจัดการภัยพิบัติในพื้นที่/ชุมชนของตนเองได้

วิทยากรชุมชน

ประยูร จงไกรจักร์

ประยูร จงไกรจักร์ (เล็ก)

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

 • ประธานสภาองค์กรชุมชน ต.บางม่วง จ.พังงา
 • ประธานคณะทำงานเครือข่ายภัยพิบัติ จ.พังงา

ประสบการณ์ทำงาน

 • คนมหาดไทยต้นแบบรางวัลดำรงราชานุภาพ กลุ่มอพปร.อบต.บางม่วง
 • สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
 • วิทยากรทีมเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ
  ต.บางม่วง

การศึกษา