หลักสูตรรมณีย์ จัดสรรทรัพย์ แบ่งปันสุข

ภาพรวมหลักสูตร

หนี้สินของเกษตรกรคือปัญหาหนึ่งที่รัฐบาลให้ความสนใจและพยายามแก้ไขมาอย่างยาวนาน  อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าสถานการณ์ดังกล่าวยังไม่อาจพัฒนาให้ดีขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้คนในชุมชนเกิดการรวมกลุ่มจัดตั้งกองทุนต่างๆ เพื่อหาช่องทางผสานความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชนเข้าด้วยกัน  อุปสรรคของกระบวนการปลดหนี้ผ่านการจัดตั้งกองทุนคือการขาดประสบการณ์ในการระดมคนเพื่อวางเป้าหมายอย่างมีส่วนร่วม ขาดองค์ความรู้ด้านบริหารจัดการทรัพยากรและองค์กรเพื่อสร้างความโปร่งใสเป็นธรรมอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างเสถียรภาพและอำนาจต่อรองกับกลไกการตลาด  การส่งต่อประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการลงมือปฏิบัติงานจริงของท้องถิ่นที่สามารถดำเนินงานแก้ปัญหาหนี้สินและสร้างระบบสวัสดิการประสบความสำเร็จจะเป็นช่องทางสร้างการเรียนรู้สู่ชุมชนอื่นต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้ร่วมเรียนรู้เข้าใจแนวทางการจัดตั้งกองทุนในชุมชนเพื่อปลดหนี้และยกระดับคุณภาพชีวิต
 2. เพื่อให้ผู้ร่วมเรียนรู้เข้าใจกระบวนการบริหารจัดการกองทุนในชุมชน
  • กองทุนต่างๆ ในชุมชน
  • การทำปุ๋ยขี้ช้าง
  • การจัดการแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
  • การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (กล้วย)
 3. เพื่อให้ผู้ร่วมเรียนรู้เข้าใจกระบวนการการสร้างอำนาจการต่อรองและกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม
  • การขายผลผลิตทางการเกษตร (ยางก้อนถ้วย, มังคุด)
 4. เพื่อให้ผู้ร่วมเรียนรู้ได้แลกเปลี่ยนมุมมองการนำองค์ความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการทุนในชุมชนของตนเอง
 •  

เนื้อหาการเรียนรู้

เรื่อง เนื้อหา เป้าหมาย
แนวทางการจัดตั้งกองทุนในชุมชน เรื่องเล่าจากรมณีย์
 • ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของรมณีย์
 • ประสบการณ์ชีวิตของผู้นำในภาวะวิกฤตทางการเงิน
 • สภาพทั่วไปในปัจจุบัน
 • เข้าใจข้อมูลทั่วไปของรมณีย์และที่มาของปัญหาด้านการเงินของชุมชน
  การก่อเกิดกองทุนในชุมชน
 • ตรวจสอบการทำงานและให้ข้อเสนอแนะที่ดีในการทำกองทุนเดิมที่มีอยู่
 • เสนอตัวเพื่อรับคัดเลือกเข้าทำงาน
 • ขอคำแนะนำจากหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการกองทุน
 • เน้นการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบก่อน
 • มุ่งเน้นการทำงานด้วยใจของคณะกรรมการไม่มีค่าตอบแทนใดๆ
 • นำเสนอผลลัพธ์ที่ดีจะดึงคนให้เข้ามาร่วมง่าย
 • เข้าใจกระบวนการก่อเกิดกองทุนการเงินในชุมชน
  การรวมคนหาสมาชิกร่วมก่อตั้ง / คุณสมบัติของสมาชิก
 • ได้รับการยอมรับจากคนในชุมชน
 • สังเกตพฤติกรรมของสมาชิก
การสร้างความน่าเชื่อถือของกองทุน
 • ผู้นำทำเป็นแบบอย่าง
 • สร้างศรัทธาในการเป็นเจ้าของร่วม
 • สร้างจิตสำนึกให้สมาชิก
 • ไว้วางใจกัน
 • มีระเบียบข้อบังคับของกองทุน
 • มีบทลงโทษทางสังคม
 • กำหนดหลักเกณฑ์การเป็นสมาชิกเพื่อให้ผลประโยชน์ที่เชื่อมโยงกัน
 • จดทะเบียนกองทุนตามกฎหมายเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองจากรัฐ
 • เข้าใจการหาสมาชิกก่อตั้งและการสร้างความน่าเชื่อถือให้กองทุน
กระบวนการบริหารจัดการกองทุนในชุมชน
 • การจัดการกองทุนในชุมชน
 • การจัดตั้งกองทุนจากปัญหาร่วมของคนในชุมชน
 • การจัดการกองทุนในชุมชน
 • การเลือกใช้คนให้ถูกกับงาน
 • การดูแลสมาชิกและเอาใจใส่ชีวิตและความเป็นอยู่ของสมาชิก
 • การใช้เครื่องมือกองทุนเพื่อแก้ปัญหาในชุมชน
 • การเชื่อมโยงกองทุนอย่างเป็นระบบ
 • เข้าใจกระบวนการบริหารจัดการกองทุนในชุมชนและการเชื่อมโยงกองทุนต่างๆ
 
 • ตัวอย่างผลลัพธ์: สถาบันการเงินชุมชน
 • เข้าใจขั้นตอนและวิธีการจัดการสถาบันการเงินชุมชน
 
 • ตัวอย่างผลลัพธ์: การทำปุ๋ยขี้ช้าง
 • เข้าใจขั้นตอนและวิธีการทำปุ๋ยขี้ช้าง
 
 • ตัวอย่างผลลัพธ์: การจัดการแหล่งท่องเที่ยวชุมชน (บ่อน้ำพุร้อน)
 • เข้าใจขั้นตอนและวิธีการบริหารจัดการบ่อน้ำพุร้อน
 
 • ตัวอย่างผลลัพธ์: การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (กล้วย)
 • เข้าใจขั้นตอนและวิธีการแปรรูป กล้วยในรูปแบบต่างๆ
กระบวนการการสร้างอำนาจการต่อรองและกระจายรายได้ การสร้างอำนาจต่อรองในการขาย
 • กำหนดคณะกรรมการดำเนินงาน
 • ควบคุมคุณภาพสินค้า
 • สร้างความร่วมมือในชุมชน
 • มุ่งเน้นการสร้างรายได้ให้คนในชุมชนมากขึ้น โดยการปรับราคารับซื้อให้สูงขึ้นทั้งหมด
 • การใช้เงินทุนในการดำเนินการ
 • เข้าใจการสร้างอำนาจต่อรองในการขายผลผลิตยางก้อนถ้วยหรือมังคุด
 
 • ตัวอย่างผลลัพธ์: การขายผลผลิตทางการเกษตร (ยางก้อนถ้วย, มังคุด)
 • เข้าใจขั้นตอนและวิธีการประมูลการขายยางก้อนถ้วยหรือมังคุด
การประยุกต์ใช้ในการจัดการทุนในชุมชนของตนเอง ถอดบทเรียนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
 • บันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ หลักการสำคัญ
 • ความรู้สึกของตัวเองที่ได้เรียนรู้
 • เข้าใจถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ เนื้อหาสำคัญที่ได้รับ
  กิจกรรมกลุ่มการประยุกต์ใช้ในการจัดการทุนในชุมชนของตนเอง
 • แบ่งกลุ่มหารือร่วมกันในการจำแนกทุนในพื้นที่/ชุมชนของตนเอง
 • กำหนดแผนการจัดการทุนในพื้นที่/ชุมชนของตนเอง
 • กำหนดแผนการจัดการทุนในพื้นที่/ชุมชนของตนเองได้

วิทยากรชุมชน

กัลยาโสภารัตน์ (เหมีย)

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

 • ประธานสถาบันการเงินชุมชนบ้านรมณีย์
 • ประธานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านรมณีย์
 • ประธานกองทุนหมู่บ้าน
  หมู่ที่ 1 ต.รมณีย์
 • ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน ต.รมณีย์
 • ประธานสภาองค์กรชุมชน ต.รมณีย์ จ.พังงา
 • ประธานกลุ่มยางก้นถ้วยบ้านรมณีย์

ประสบการณ์ทำงาน

 • สตรีดีเด่นด้านการส่งเสริมการเกษตร(ภาคใต้)

การศึกษา