หลักสูตรรมณีย์ จัดสรรทรัพย์ แบ่งปันสุข

ชุมชนรมณีย์ จังหวัดพังงา กับการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร ชุมชนเกิดการรวมกลุ่มจัดตั้งกองทุนต่างๆ เพื่อหาช่องทางผสานความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชนเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างเสถียรภาพและอำนาจต่อรองกับกลไกการตลาด

orasa

September 1, 2020