มอแกลนทับตะวัน ความ ‘เคว้ง’​ ที่แท้ทรู เรื่องสุขและเศร้าหลังเช้าสึนามิ

เรื่องราวความเป็นมาและการต่อสู้ของชาวชาติพันธุ์มอแกลน และการลุกขึ้นมาพัฒนาชุมชนผ่านทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และประวัติศาสตร์ของชาวเลมอแกลน สู่หลักสูตรการเรียนรู้ชุมชน

orasa

September 5, 2020

หลักสูตรมอแกลนทับตะวัน เข้าใจพหุวัฒนธรรม สร้างสรรค์พลเมืองโลก

หลักสูตรเรียนรู้วิถีวัฒนธรรม ชีวิต ภูมิปัญญา และประวัตศาสตร์ของชาวเลมอแกลน บ้านทับตะวัน จังหวัดพังงา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาทุนมนุษย์ให้เกิดสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมในฐานะพลเมืองโลกผู้เคารพความแตกต่างหลากหลายของเพื่อนมนุษย์

orasa

September 2, 2020